Polityka ochrony danych osobowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”).

Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych (zwanej dalej „Polityką”) jest wyjaśnienie, jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat, w jaki sposób je przetwarzamy oraz w jaki sposób mogą Państwo dochodzić swoich praw.

Niniejszą Politykę zaktualizowano w dniu 30 września 2021 r.

 

1.       Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest firma SBM Life Science z siedzibą przy 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Lyonie pod numerem 813 770 542.

 

2.       Jakie dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat?

Dane osobowe, które przetwarzamy, to te, które przekazują nam Państwo wypełniając formularz na podstronie Kontakt na naszej stronie internetowej. Przy wypełnianiu tego formularza podanie niektórych informacji jest obowiązkowe. Oznaczono je gwiazdką. Jeśli nie podadzą Państwo tych informacji, firma SBM nie będzie w stanie przetworzyć zgłoszenia.

Gromadzimy również Państwa dane osobowe za pośrednictwem plików cookie umieszczonych na naszej stronie internetowej.

Dlatego dane osobowe, które mogą nam Państwo przekazać obejmują następujące kategorie: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, aktywność zawodowa. Pliki cookie pozwalają nam na rejestrowanie daty i godziny połączenia, wyszukiwarki, której użyto oraz Państwa adresu IP. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w ust. 7 niniejszej Polityki.

 

3.       Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wraz z przekazaniem wszelkich istotnych informacji i dokumentów, o które Państwo prosili, lub z jakiegokolwiek innego powodu, dla którego się z nami Państwo skontaktowali. Mogą Państwo zapoznać się z ust. 7, który określa powody, dla których używamy plików cookie na naszej stronie internetowej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ mamy uzasadniony interes w udzieleniu Państwu odpowiedzi i informacji, o które się Państwo zwrócili. W odniesieniu do plików cookie, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

 

4.       W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy naszych wewnętrznych działów, na podstawie osobistego identyfikatora lub innych środków uwierzytelniania i tylko wtedy, gdy jest to istotne dla wykonywania ich zadań.

Firma SBM wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym, niezgodnym z prawem lub przypadkowym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem i uszkodzeniem – na przykład wdrożyliśmy oprogramo­wa­nie antywirusowe, procedury tworzenia kopii zapasowych itp.

 

5.       Komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy przekazać następującym podmiotom:

·       Wewnętrznym pracownikom SBM, którzy potrzebują ich w ramach realizacji obowiązków służbowych.

·       Organizacjom zewnętrznym. W takim przypadku zapewniamy, że dysponują one środkami bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz że przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych, tak jak my.

·       Do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim przypadku firma SBM dba o to, aby międzynarodowy transfer danych charakteryzował się odpowiednim poziomem zabezpieczeń i bezpieczeństwa. Zabezpieczenia, które stosujemy w celu ochrony takich transferów danych osobowych obejmują aktualne standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

·       W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przekazujemy organom państwowym, poinformuje­my Państwa o tym w chwili ich przekazania.

 

 

6.       Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

SBM zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych jedynie tak długo, jak jest to konieczne do przekazania użytkownikowi wszystkich wymaganych informacji i dokumentów. Po osiągnięciu tego celu Państwa dane zostaną usunięte.

 

7.       Jak wygląda polityka plików cookie w SBM?

Podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej możemy używać plików cookie czy innych trackerów, lub instalować je, w celu uzyskania dostępu do informacji znajdujących się na Państwa urządzeniu.

·       Czym jest plik cookie?

Plik cookie to informacja pobierana na komputer, telefon lub inne urządzenie, które wykorzystuje się do odwiedzenia strony internetowej. Zawiera szereg informacji o preferencjach użytkownika i jego wcześniejszych działaniach.

 

·       Jakich plików cookie używamy?

Używamy obowiązkowych plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Jakich plików używamy

Używamy również plików cookie, które pozwalają nam poprawić wydajność strony internetowej.

Jakich plików używamy

Plików cookie używamy również do celów marketingowych.

Jakich plików używamy

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie. Państwa zgoda nie jest wymagana w przypadku plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Jeśli chodzi o inne pliki cookie, Państwa zgoda lub odmowa zostanie zapisana w technicznym pliku cookie przechowywanym w Państwa przeglądarce internetowej.

W każdej chwili można zmienić zdanie, klikając na przycisk „Pliki cookie” znajdujący się na dole strony. Strona internetowa będzie brała pod uwagę nowy wybór.

 

8.       Jakie są Państwa prawa?

Zobowiązujemy się do poszanowania Państwa praw podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.

·       Prawo dostępu

Przysługuje Państwu prawo dostępu, które umożliwia uzyskanie potwierdzenia faktu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz innych dodatkowych informacji. 

·       Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo żądać sprostowania Państwa danych osobowych, tj. uzupełnienia tych danych, które mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

·       Prawo do usunięcia danych

Mają Państw prawo do usunięcia danych, dzięki czemu mogą Państwo zażądać od nas skasowania danych osobowych pod następującymi warunkami:

-          Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy

-          wycofają Państwo wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej do kontynuowania przetwarzania

-          sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych do celów poszukiwania potencjalnych klientów

-          Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem

-          zachodzi konieczność usunięcia Państwa danych w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych

Jeśli żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, firma SBM nie będzie w stanie pozytywnie rozpatrzyć Państwa żądania. Dzieje się tak wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych w celu spełnienia obowiązku prawnego.

·       Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe Państwu lub innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

·       Prawo do sprzeciwu

W określonych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

·       Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest właśnie taka zgoda. SBM zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych bez uszczerbku dla wcześniejszych operacji, na które wcześniej udzielili Państwo zgody.

·       Prawo do określenia wytycznych pośmiertnych

Mają Państwo prawo do określenia szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci. Instrukcje te dotyczą wyłącznie przetwarzania danych przez nas i są ograniczone do tego zakresu.

 

9.       Jak dochodzić swoich praw?

Aby dochodzić swoich praw, można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: privacy@sbm-company.com. Do wniosku należy dołą­czyć kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który posłuży do potwierdzenia Państwa tożsamości i przyjęcia żądania.

SBM zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego żądań w przypadku nadużywania przysługujących praw, w szczególności jeśli żądanie jest bezpodstawne lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na jego powtarzalność.

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uważają Państwa, że nie przestrzegamy Państwa praw, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu krajowego w zależności od Państwa lokalizacji.