Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki użytkowania

Dostęp do niniejszej witryny internetowej oraz korzystanie z niej podlega następującym warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszej witryny internetowej, jeżeli nie zobowiązują się Państwo postępować zgodnie z niniejszymi warunkami. Twórcą oraz administratorem niniejszej witryny internetowej jest firma SBM (zwana dalej SBM). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niniejszej witryny internetowej z użytku oraz do dokonania częściowej lub całkowitej modyfikacji tejże witryny lub treści Ogólnych warunków użytkowania . Należy pamiętać, że tego typu modyfikacji możemy dokonać według własnego uznania i bez uprzedniego powiadamiania. Oznacza to, że w chwili, gdy otworzą Państwo niniejszą witrynę internetową po raz kolejny, zostaną Państwo poproszeni o ponowne zapoznanie się z obowiązującymi warunkami oraz o zwrócenie uwagi na wszelkie wprowadzone zmiany bądź poprawki.

Ograniczenia w zakresie użytkowania i czerpania korzyści

Wszelkie informacje, dokumenty i ilustracje udostępnione w ramach niniejszej witryny internetowej stanowią wyłączną własność firmy SBM. Pozwolenia na korzystanie z powyższych materiałów udziela się pod warunkiem, że na wszystkich kopiach zostanie umieszczona stosowna uwaga o prawach autorskich, że informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych, że informacje nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz że wszelkie ilustracje pochodzące z witryny internetowej będą używane wyłącznie w połączeniu z towarzyszącym im tekstem.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Każdy przypadek bezprawnego użycia znaków towarowych lub innych materiałów pochodzących z niniejszej witryny internetowej stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o ochronie znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma SBM zgromadziła szczegółowe informacje udostępnione w niniejszej witrynie internetowej, korzystając ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz przy zachowaniu należytej staranności. Staramy się te informacje na bieżąco rozszerzać i aktualizować. Informacje znajdujące się w niniejszej witrynie internetowej służą wyłącznie do prezentacji firmy SBM oraz jej produktów i usług. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, dotyczących kompletności bądź poprawności takich informacji. Należy pamiętać, że choć informacje te są poprawne w dniu ich publikacji, w późniejszym terminie mogą stać się nieaktualne. W związku z powyższym przed użyciem w jakiejkolwiek formie informacji pochodzących z niniejszej witryny internetowej zalecamy ich sprawdzenie. Informacje znajdujące się w niniejszej witrynie internetowej nie zwalniają Państwa z obowiązku dokonywania własnych weryfikacji najnowszych opublikowanych przez nas informacji, w szczególności naszych kart charakterystyki i specyfikacji technicznych, a także naszych produktów pod względem ich przydatności do planowanych procesów i celów. Gdyby potrzebowali Państwo jakichkolwiek porad lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą. Użytkownicy niniejszej witryny internetowej oświadczają, że zgadzają się korzystać z niej oraz z zawartych w niej treści na swoje własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo ani firma SBM, ani żadna osoba trzecia uczestnicząca w tworzeniu, produkcji czy rozpowszechnianiu niniejszej witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z
uzyskania lub braku możliwości uzyskania dostępu do niniejszej aplikacji, a także z jej użytkowania lub z braku możliwości użytkowania, jak również z faktu polegania na informacjach podanych w niniejszej witrynie. Powyższe nie ma wpływu na naszą odpowiedzialność z tytułu śmierci lub obrażeń ciała powstałych w wyniku naszego zaniedbania ani na naszą odpowiedzialność z tytułu fałszywego przedstawienia faktów lub wprowadzenia w błąd w kwestii zasadniczej, jak również na żadną inną odpowiedzialność, która zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa nie podlega wyłączeniu ani ograniczeniu.

 

Przesyłanie materiałów przez użytkownika

Ilekroć korzystają Państwo z funkcji umożliwiającej przesyłanie materiałów do niniejszej witryny lub kontakt z innymi użytkownikami niniejszej witryny, zobowiązani są Państwo przestrzegać naszych standardów w zakresie treści, określonych w naszych zasadach dopuszczalnych działań. Gwarantują Państwo, że wszelkie przesyłane materiały są zgodne z wspomnianymi wyżej standardami oraz zabezpieczają nas Państwo przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich naruszeń takiej gwarancji. 

Wszelkie materiały przesłane do niniejszej witryny będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Mamy prawo używać takich materiałów, kopiować je, rozpowszechniać i ujawniać dowolnym osobom trzecim w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić Państwa tożsamość każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że materiał zamieszczony przez Państwa w naszej witrynie lub do niej przesłany stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności.

Nie ponosimy względem żadnej osoby trzeciej odpowiedzialności z tytułu treści bądź poprawności jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie przez Państwa lub przez innego użytkownika.

Mamy prawo usunąć wszelkie materiały lub wpisy zamieszczone przez Państwa w niniejszej witrynie internetowej, jeżeli naszym zdaniem materiały te nie są zgodne ze standardami w zakresie treści, określonymi w naszych zasadach dopuszczalnych działań.

Wirusy, łamanie zabezpieczeń i inne przestępstwa

Zabrania się niewłaściwego korzystania z niniejszej witryny internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym czy technologicznie szkodliwym charakterze. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do niniejszej witryny internetowej, serwera, na którym witryna ta się znajduje ani do żadnego serwera, komputera czy bazy danych powiązanej z niniejszą witryną internetową. Zabrania się atakowania niniejszej witryny internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”.

Naruszenie niniejszego postanowienia stanowi przestępstwo kryminalne. Będziemy zgłaszać wszelkie tego typu naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować poprzez ujawnienie im Państwa tożsamości. W przypadku dopuszczenia się takiego naruszenia natychmiast tracą Państwo prawo użytkowania niniejszej witryny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi materiałami o technologicznie szkodliwym charakterze, które mogą zainfekować Państwa komputer, sprzęt, programy komputerowe, dane lub inne materiały własne wskutek korzystania z niniejszej witryny internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w tej witrynie lub w jakiejkolwiek witrynie, do której prowadzi łącze znajdujące się w niniejszej witrynie.

Tworzenie łączy prowadzących do naszej witryny

Zabrania się tworzenia łączy prowadzących do niniejszej witryny internetowej oraz wykorzystywania w dowolny sposób materiałów zamieszczonych w tej witrynie bez naszej uprzedniej zgody.

Strony internetowe dostawców zewnętrznych / Łącza

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza/odniesienia do zewnętrznych witryn internetowych. Obecność takich łączy nie oznacza, że firma SBM aprobuje treść witryn, do których prowadzą. Firma SBM nie przyjmuje odpowiedzialności za dostępność bądź treść takich witryn internetowych ani za żadne szkody czy obrażenia wynikające z korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Firma SBM nie udziela żadnej gwarancji co do tego, czy witryny, do których prowadzą łącza, zawierają informacje charakteryzujące się stałym poziomem jakości. Łącza do innych witryn internetowych są wyświetlane użytkownikom niniejszej witryny wyłącznie dla wygody. Użytkownicy odwiedzają takie witryny internetowe na swoje własne ryzyko. Wybór łączy nie powinien w żaden sposób ograniczać użytkowników do witryn, do których łącza te prowadzą.

Dane wprowadzane przez użytkownika                                  

Użytkownik niniejszej witryny internetowej jest w pełni odpowiedzialny za treść i poprawność danych, które przesyła firmie SBM, a także za to, by nie doszło do naruszenia powiązanych z takimi danymi praw osób trzecich. Użytkownik udziela firmie SBM zgody na przechowywanie takich danych oraz na wykorzystywanie ich do celów analizy statystycznej lub do innych określonych celów biznesowych, chyba że informacje te zawierają dane osobowe wykraczające poza dane główne lub dane użycia. Firma SBM ma w szczególności prawo wykorzystywać treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, projektów, technik oraz wiedzy w nich zawartej do dowolnych celów, na przykład na potrzeby opracowywania, produkcji i/lub marketingu produktów lub usług, a także do powielania takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez żadnych ograniczeń.

Użytkownicy międzynarodowi

Niniejszą witrynę internetową sprawdza, obsługuje i aktualizuje firma SBM w Polsce z siedzibą w [Warszawie. Witryna ta jest przeznaczona do użytku wyłącznie na terytorium [kraj, w którym znajduje się jednostka lokalna]. Firma SBM nie udziela żadnej gwarancji na to, czy dane zawarte w niniejszej witrynie internetowej są poprawne również poza terytorium [kraj, w którym znajduje się jednostka lokalna] oraz w szczególności na to, czy określone produkty i usługi będą miały taki sam wygląd, wielkość lub czy będą dostępne na takich samych warunkach. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub pobierania zawartych w niej treści z miejsca znajdującego się poza terytorium Polski, w którym znajduje się jednostka lokalna. Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że działają Państwo zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w takim miejscu.

Produkty, o których mowa w niniejszej witrynie internetowej, mogą być w zależności od kraju oferowane w różnych opakowaniach, w opakowaniach o różnej wielkości lub mogą być opatrzone innymi napisami bądź oznaczeniami.

Właściwość sądu i prawo właściwe

Sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w bezpośrednim lub pośrednim związku z odwiedzeniem niniejszej witryny internetowej będą wyłącznie sądy [kraj, w którym znajduje się jednostka lokalna]

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia powstałe w bezpośrednim lub pośrednim związku z nią, jej przedmiotem lub zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom [kraj, w którym znajduje się jednostka lokalna] i będą zgodnie z nimi interpretowane.

Witryna z opcją logowania: prawa dostępu

Może się zdarzyć, że ograniczymy dostęp do niektórych części niniejszej witryny internetowej lub do całej witryny, umożliwiając go jedynie zarejestrowanym użytkownikom.

Proszę pamiętać, że mają Państwo obowiązek chronić swoje prawa dostępu przed wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby trzecie oraz dopilnować, by prawa te nie zostały wykorzystane przez innych bez Państwa pozwolenia.

Należy bezzwłocznie powiadomić firmę SBM, jeżeli dowiedzą się Państwo o przypadku naruszenia zabezpieczeń w odniesieniu do jakichkolwiek informacji dostępnych w witrynie SBM, jeżeli nieuprawnione osoby uzyskają Państwa prawa dostępu lub jeżeli istnieją wskazania, że taki dostęp może stać się możliwy.

Mamy prawo w dowolnej chwili wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, zarówno wybrane przez Państwa, jak i przypisane przez nas, jeżeli naszym zdaniem dopuścili się Państwo naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej wymaga przestrzegania naszych zasad dopuszczalnych działań.

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza witryna internetowa może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach kierownictwa Grupy SBM lub kierownictwa podgrupy. Różnorodne rodzaje znanego i nieznanego ryzyka, niepewne dane oraz inne czynniki mogą skutkować istotnymi różnicami pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub wynikami firmy a podanymi tu danymi szacunkowymi. Firma nie przyjmuje żadnych zobowiązań co do aktualizacji tego rodzaju oświadczeń dotyczących przyszłości lub dostosowywania ich do przyszłych wydarzeń czy rozwoju wypadków.