Dopuszczalne działania

Zasady dopuszczalnych działań

Niniejsze zasady dopuszczalnych działań określają warunki obowiązujące pomiędzy nami a Państwem, regulujące Państwa dostęp do naszej witryny internetowej www.protect-garden.pl (nasza witryna). Niniejsze zasady dopuszczalnych działań dotyczą wszystkich użytkowników naszej witryny oraz odwiedzających ją osób.

Państwa korzystanie z naszej witryny oznacza, że akceptują Państwo wszelkie zasady dopuszczalnych działań określone w niniejszym dokumencie stanowiącym uzupełnienie naszych Ogólnych warunków użytkowania i zobowiązują się Państwo ich przestrzegać.

Protect-garden.pl jest witryną obsługiwaną przez firmę SBM (my lub nas). 

Zabronione wykorzystanie

Z naszej witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Z naszej witryny nie można korzystać:

 • w sposób, który łamie obowiązujące lokalne, krajowe bądź międzynarodowe przepisy ustawowe lub wykonawcze;
 • w sposób niezgodny z prawem bądź oszukańczy lub mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel bądź skutek;
 • w celu wyrządzenia szkody lub usiłowania wyrządzenia szkody osobie nieletniej;
 • w celu wysłania, świadomego otrzymania, przesłania, pobrania, wykorzystania ani ponownego wykorzystania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z naszymi standardami w zakresie treści, wskazanymi poniżej;
 • w celu przekazania lub spowodowania wysłania jakichkolwiek niezamawianych bądź zakazanych materiałów reklamowych bądź promocyjnych ani żadnej innej podobnej formy zabiegania o zamówienia (spam);
 • w celu świadomego przekazania jakichkolwiek danych, wysłania lub przesłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie reklamowe (adware) bądź jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe służące wywarciu niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Zobowiązują się Państwo również:

 • nie zwielokrotniać, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej witryny wbrew zapisom naszych Ogólnych warunków użytkowania;
 • nie uzyskiwać nieuprawnionego dostępu, nie ingerować, nie uszkadzać ani nie zaburzać działania:
  • żadnej części naszej witryny;
  • żadnych urządzeń ani sieci, w których znajduje się nasza witryna;
  • żadnego oprogramowania używanego w celu dostarczania naszej witryny;
  • żadnych urządzeń, sieci ani oprogramowania będącego własnością jakiejkolwiek osoby trzeciej lub przez nią użytkowanego.

Usługi interaktywne

Możemy w naszej witrynie świadczyć usługi interaktywne, obejmujące między innymi:

 • pokoje rozmów (chat rooms),
 • tablice ogłoszeń,
 • (usługi interaktywne).

W przypadku świadczenia usług interaktywnych przedstawimy Państwu jasne informacje dotyczące rodzaju oferowanych usług, wraz ze wskazaniem, czy usługi te są moderowane, a jeżeli tak, to w jakiej formie (w tym również czy stosowana jest moderacja ręczna, czy automatyczna).

Dołożymy wszelkich starań, aby oszacować ewentualne zagrożenia, na jakie mogą ze strony osób trzecich być narażeni użytkownicy (w tym w szczególności dzieci) korzystający z usług interaktywnych oferowanych w naszej witrynie, i w świetle tych zagrożeń będziemy każdorazowo decydować, czy daną usługę należy moderować (a jeżeli tak, to jakiego rodzaju moderacji użyć). Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania żadnych usług interaktywnych, które oferujemy w naszej witrynie, w związku z czym wyraźnie wykluczamy naszą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z korzystania z jakichkolwiek usług interaktywnych w sposób sprzeczny z naszymi standardami w zakresie treści, bez względu na to, czy dana usługa jest moderowana, czy nie.

Korzystanie z którejkolwiek z naszych usług interaktywnych przez osobę nieletnią wymaga zgody rodzica lub opiekuna. Zalecamy rodzicom, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać z usług interaktywnych, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Osoby nieletnie korzystające z jakichkolwiek usług interaktywnych powinny mieć świadomość potencjalnych zagrożeń, jakie się z tym wiążą.

Jeżeli stosujemy moderację usługi interaktywnej, na ogół umożliwiamy użytkownikom kontakt z moderatorem na wypadek wystąpienia obaw lub trudności.

 

Standardy w zakresie treści

Niniejsze standardy w zakresie treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów, jakie zamieszczają Państwo w naszej witrynie (materiały zamieszczane przez użytkownika), oraz do wszelkich powiązanych z nimi usług interaktywnych. Są Państwo zobowiązani postępować zgodnie z duchem oraz z literą tychże standardów. Standardy te mają zastosowanie do każdej części wszelkich materiałów zamieszczanych przez użytkownika, jak również do ich całości.

Materiały zamieszczane przez użytkownika muszą:

 • być dokładne (w zakresie, w jakim stwierdzają ​​fakty);
 • mieć rzeczywiście miejsce (w zakresie, w jakim wyrażają opinie);
 • być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce oraz w każdym innym kraju, w którym są zamieszczane.

Materiały zamieszczane przez użytkownika nie mogą:

 • zawierać żadnych treści, które są oszczercze wobec jakiejkolwiek osoby;
 • zawierać żadnych treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub kontrowersyjnych;
 • promować treści erotycznych;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • stanowić naruszenia praw autorskich, praw do bazy danych ani znaków autorskich żadnej innej osoby;
 • wiązać się z prawdopodobieństwem wprowadzenia innej osoby w błąd;
 • powodować naruszenia jakichkolwiek obowiązków prawnych względem osoby trzeciej, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
 • promować jakichkolwiek czynów bezprawnych;
 • stanowić zagrożenia, nadużycia lub naruszenia prywatności innych osób ani powodować przykrości, kłopotu lub zbędnego niepokoju;
 • wiązać się z prawdopodobieństwem nękania, denerwowania, zawstydzania, powodowania zaniepokojenia lub drażnienia innej osoby;
 • służyć do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub wprowadzania w błąd co do Państwa tożsamości bądź powiązań z jakąkolwiek osobą;
 • sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas, jeżeli tak nie jest;
 • wspierać, promować lub wspomagać jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, takie jak (przykładowo) naruszenia praw autorskich lub niewłaściwe używanie komputera.

 

Zawieszenie i wypowiedzenie

Według własnego uznania zdecydujemy, czy w ramach korzystania przez Państwa z naszej witryny doszło do naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnych działań. Jeżeli tak, mamy prawo podjąć takie kroki, jakie uznamy za stosowne. 

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dopuszczalnych działań stanowi istotne naruszenie Ogólnych warunków użytkowania regulujących Państwa prawo do korzystania z naszej witryny i może spowodować podjęcie przez nas wszystkich lub jednego z następujących kroków:

 • Natychmiastowe, tymczasowe lub permanentne cofnięcie Państwa prawa do korzystania z naszej witryny
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub permanentne usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów przesłanych przez Państwa do naszej witryny
 • Udzielenie Państwu ostrzeżenia
 • Wszczęcie przeciwko Państwu postępowania sądowego mającego na celu uzyskanie zwrotu wszelkich kosztów w formie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) w związku z naruszeniem
 • Podjęcie dalszych kroków prawnych przeciwko Państwu
 • Ujawnienie organom ścigania takich informacji, których ujawnienie z uzasadnionych przyczyn uznamy za konieczne

Nie ponosimy odpowiedzialności za kroki podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych zasad dopuszczalnych działań. Lista reakcji opisanych w treści niniejszych zasad jest niewyczerpująca, co oznacza, że możemy podjąć wszelkie inne kroki, jakie z uzasadnionych przyczyn uznamy za stosowne

Zmiany w zasadach dopuszczalnych działań

Możemy w dowolnym momencie skorygować treść niniejszych zasad dopuszczalnych działań poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Oczekujemy, że będą Państwo co jakiś czas sprawdzać treści znajdujące się na tej stronie, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w treści niniejszych zasad dopuszczalnych działań mogą zostać zastąpione postanowieniami lub informacjami opublikowanymi w innym miejscu w naszej witrynie.